Składka członkowska

Numer konta na które należy wpłacać składkę:

02 1090 1476 0000 0001 1741 9726

Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w Raben Transport Sp. z o.o.

ul. Poznańska 71

62-023 Gądki 

 

Informujemy, że osoby, których składka pobierana jest przez Pracodawcę mogą ustalić jej wysokość po kodzie 6592 na pasku płacowym.

 

Kwestie finansowe Związku regulowane są przez Uchwałę Finansowa a mianowicie:

§ 1 

1. Miesięczna składka członkowska wynosi: 

 1/ dla osób będących w stosunku pracy – 0,82%: 

a/ miesięcznych przychodów, osiąganych u pracodawcy z tytułu zatrudnienia 

w ramach stosunku pracy, z uwzględnieniem dodatków płacowych, 

z wyjątkiem: przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób 

fizycznych oraz różnego rodzaju deputatów, rekompensat, ekwiwalentów, 

odszkodowań, odpraw, nagród – w tym jubileuszowych – oraz świadczeń 

finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub świadczeń urlopowych 

wypłacanych w zamian tych świadczeń, 

b/ pobieranych zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 

(chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych), 

 2/ dla osób uzyskujących dochody z innego tytułu niż stosunek pracy: 

 - przy miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 1000 zł - 8 zł; 

 - przy miesięcznym dochodzie przekraczającym 1000 zł - 8 zł plus 1 zł za każde 

100 zł dochodu powyżej 1000 zł, 

3/ dla emerytów, rencistów oraz osób przebywających na zasiłkach i świadczeniach 

przedemerytalnych: 

 - przy miesięcznych świadczeniach nie przekraczających 500 zł - 2 zł; 

 - przy świadczeniach powyżej 500 zł – 2 zł plus 0,50 zł za każde 100 zł powyżej 

500 zł,  

4/ dla bezrobotnych i osób przebywających na urlopach bezpłatnych – w tym 

wychowawczych – wysokość składki członkowskiej uchwala władza stanowiąca 

podstawowej jednostki organizacyjnej Związku. 

2. Dla osób wymienionych w ust.1 pkt 2 uzyskujących dochody wyłącznie z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej, dochód stanowiący podstawę wymiaru składki 

nie może być niższy niż dochód deklarowany do ubezpieczenia społecznego.